Scroll to top
© 2020, Klein Comfort Techniek • Creating Comfort

Privacy statement

Onze privacy statement!

Artikel 1 Definities
In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Klein Comfort Techniek: de gebruiker van deze privacy statement: Klein Comfort Techniek gevestigd aan de Janssoniushof 51 te Waalwijk;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Klein Comfort Techniek een overeenkomst aangaat;
d. website: de websites kleincomforttechniek.nl die door Klein Comfort Techniek worden beheerd.

Artikel 2 Privacy
Klein Comfort Techniek draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Klein Comfort Techniek
Janssoniushof 51
5141 MP Waalwijk

Artikel 4 Doeleinden van de verwerking
4.1 Klein Comfort Techniek verwerkt persoonsgegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de overeenkomst;
b. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
c. het verzenden aan de klant van commerciële elektronische berichten.
4.2 De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Klein Comfort Techniek. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van deze privacy statement. 
4.3 Klein Comfort Techniek zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
4.4 Klein Comfort Techniek zal de persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.

Artikel 5 Het recht van verzet
5.1 De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. 
5.2 Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het adres:
Klein Comfort Techniek
Janssoniushof 51
5141 MP Waalwijk
b. elektronisch naar het e-mailadres: info@kleincomforttechniek.nl;
c. door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
5.4 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6 Geheimhouding
Klein Comfort Techniek zal alle vertrouwelijke gegevens van de klant geheim houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Klein Comfort Techniek zal de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 7 Beveiliging van gegevens
Klein Comfort Techniek draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

Artikel 8 Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten. 

Artikel 9 Gebruik van cookies
9.1 Klein Comfort Techniek kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina’s. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Klein Comfort Techniek op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
9.2 Indien de klant zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de klant geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

Artikel 10 Privacy beleid van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Klein Comfort Techniek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. 

Artikel 11 Wijziging gegevens
Op verzoek verleent Klein Comfort Techniek aan klanten toegang tot alle informatie die Klein Comfort Techniek van hun bijhoudt. Verder biedt Klein Comfort Techniek klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Klein Comfort Techniek van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Klein Comfort Techniek. 

Artikel 12 Klachten
Indien de klant vindt dat de website of het handelen van Klein Comfort Techniek niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de klant contact met Klein Comfort Techniek opnemen. 

Artikel 13 Wijzigingen
Klein Comfort Techniek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De klant zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.

Privacy statement van Klein Comfort Techniek ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59098317